Algemene voorwaarden

Definities

1.1 PromoBase: PromoBase, een handelsnaam van PromoBase Groep B.V. en haar dochterondernemingen, hierna te noemen ‘PromoBase’.

Allen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noordwest-Holland onder de volgende nummers:

  • 61979716: PromoBase Noord-Brabant B.V.
  • 63550717: PromoBase Zuid-Holland B.V.
  • 65406842: PromoBase Digital Media B.V.
  • 37163694: PromoBase Geleen B.V.

PromoBase Groep B.V. is statutair gevestigd te Hoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noordwest-Holland onder nummer 37164161.

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij die met PromoBase de overeenkomst aangaat, dan wel om een offerte vraagt, door PromoBase een offerte wordt toegezonden of met PromoBase ter zake onderhandelt.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tot stand komt tussen PromoBase en de opdrachtgever, alsmede de wijziging of aanvulling daarop en iedere (nadere) bestelling die onder de overeenkomst wordt gedaan.

1.4 Concessiegever: de derde die aan PromoBase de rechten verleent krachtens welke PromoBase ten behoeve van de opdrachtgever reclameruimte ter beschikking kan stellen.

1.5 Reclameruimte: het medium waarop, waaraan of via welke reclamemiddelen kunnen worden getoond en/of ten gehore kan worden gebracht, en/of anderszins worden geuit, daaronder mede begrepen alle digitale media.

1.6 Reclamemiddel: de (al dan niet stoffelijke) drager van een al dan niet commerciële uiting zoals deze door of namens de opdrachtgever aan PromoBase ter beschikking wordt gesteld met als doel om deze op, aan, in of anderszins aan reclameruimten te verbinden.

1.7 Buitenreclame: alle reclame, daaronder mede begrepen reclame op en/of aan (openbare) vervoermiddelen zoals bus, tram en metro.

1.8 Nederlandse Reclame Code (“NRC”): de ten tijde van het aanbrengen van het reclamemiddel laatstelijk door de Stichting Reclame Code vastgestelde en in werking getreden veelheid van regels waaraan reclame moet voldoen.

Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg-) aanbiedingen van PromoBase, offertes daaronder begrepen, en (vervolg-) overeenkomsten tussen PromoBase en de opdrachtgever, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij PromoBase al dan niet krachtens de haar door concessiegever verleende rechten, reclameruimten of reclamemiddelen ter beschikking stelt, voor zover daarvan niet in de tekst van de overeenkomst wordt afgeweken.

2.2 PromoBase wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. De opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor PromoBase voor het aangaan van de overeenkomst.

Offertes en aanbiedingen

3.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht PromoBase niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

3.2 Aanbiedingen van PromoBase zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 30 dagen is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een door PromoBase gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Opties

4.1 Opties betreffen uitsluitend een eerste recht tot afname van een huurperiode van reclameruimte. Opties worden door PromoBase schriftelijk bevestigd en zijn maximaal tot 2 maanden voor ingangsdatum van de huurperiode geldig. Indien een optie wordt geplaatst korter dan 2 maanden voor ingang van de huurperiode, dan heeft deze een geldigheidsduur van 1 week. Indien zich vóór het verstrijken van de geldigheid een geïnteresseerde meldt voor de geoptioneerde periode wordt de eerste optant in de gelegenheid gesteld zijn optie binnen 24 uur om te zetten naar een order, dan wel deze te annuleren. Indien de eerste optant niet binnen deze termijn reageert behoudt PromoBase zich het recht voor de geoptioneerde periode aan derden te verhuren.

Overeenkomsten

5.1 Alle aanbiedingen en offertes van PromoBase zijn steeds geheel vrijblijvend en opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging van PromoBase van een order of opdracht aan de opdrachtgever, dan wel door verzending van een op deze order of opdracht betrekking hebbende factuur door PromoBase. De orderbevestiging dient binnen zeven dagen na ontvangst door opdrachtgever ondertekend te worden geretourneerd. Bij niet-tijdige retournering van de orderbevestiging is onverminderd sprake van een overeenkomst en is opdrachtgever gehouden tot prestatie. Bij niet-tijdige retournering behoudt PromoBase zich het recht voor om af te zien van het plaatsen van een reclame-uiting.

5.3 Alle door PromoBase verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is naar beste weten en kunnen van de betrokken werknemer van PromoBase verschaft, doch bindt haar niet. De in eerste zin bedoelde informatie is vertrouwelijk.

5.4 Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst.

5.5 Indien de opdrachtgever een reclamebureau of een andere bemiddelaar is, die ten behoeve van een derde de overeenkomst sluit, wordt in de overeenkomst degene ten wiens behoeve de overeenkomst gesloten wordt vermeld, terwijl de bemiddelaar wordt geacht mede namens deze derde te ondertekenen. De bemiddelaar wordt geacht deze derde op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de overeenkomst en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en hij staat ten opzichte van PromoBase in voor zijn bevoegdheid de derde in casu te vertegenwoordigen.

Duur overeenkomst

6.1 Overeenkomsten worden gesloten voor de in de desbetreffende overeenkomst vermelde periode. Houdt de overeenkomst de ter beschikking stelling van reclameruimte in, dan wordt de overeenkomst gesloten voor maximaal de duur dat PromoBase gerechtigd is ten opzichte van de concessiegever de betreffende reclameruimte ter beschikking te stellen, waarna de overeenkomst van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst, eindigt voor zover zij betreft de reclameruimte waarover PromoBase niet langer beschikt.

Prijzen

7.1 De door PromoBase geoffreerde en/of met de opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief emballage, verzendkosten en overige heffingen, rechten of lasten die van overheidswege verschuldigd zijn in verband met uitvoering van de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

7.2 PromoBase behoudt zich het recht voor de prijzen genoemd in de overeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks naar boven of naar beneden aan te passen. Daarnaast geldt dat, indien na het sluiten van de overeenkomst de inkoopprijs of een ander kostprijsbestanddeel verhoogd wordt, PromoBase gerechtigd is de verhoging naast de overeengekomen of aangepaste prijs aan de opdrachtgever door te berekenen.

7.3 Extra bewerkelijke ontwerpen, schetsen, tekeningen en/of modellen, ondeugdelijke informatiedragers en/of databestanden, een ondeugdelijke wijze van aanlevering van door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten alsmede alle soortgelijke toeleveringen die PromoBase tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, vormen steeds grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Annulering

8.1 Indien opdrachtgever zijn order verplaatst, geheel of gedeeltelijk intrekt is hij 5% van het betreffende orderbedrag verschuldigd wegens administratiekosten. Verplaatsingen en annuleringen dienen schriftelijk te geschieden.

8.2 Indien opdrachtgever zijn order geheel of gedeeltelijk intrekt, dan zal opdrachtgever aan PromoBase over het (nog) niet uitgevoerde deel van de overeenkomst een procentuele vergoeding verschuldigd zijn over het totale orderbedrag inclusief de productiekosten:

  • Bij annulering tot 3 maanden voor de plaatsingsdatum 50% van het orderbedrag;
  • Bij annulering tot 2 maanden voor de plaatsingsdatum 75% van het orderbedrag;
  • Bij annulering tot 4 weken voor de plaatsingsdatum 100% van het orderbedrag.

8.3 Indien PromoBase in het kader van de voorbereiding op de voorgenomen uitvoering van de overeenkomst kosten heeft gemaakt of in het kader van de reservering van de locaties waar de reclame-uitingen geplaatst zouden worden indien de overeengekomen opdracht uitgevoerd zou zijn, dan is opdrachtgever eveneens gehouden deze werkelijk gemaakte kosten volledig aan PromoBase te vergoeden.

8.4 PromoBase heeft het recht over de door annulering vrijgekomen mogelijkheden naar eigen inzicht te beschikken.

Inhoud en vorm van de reclame-uiting

9.1 PromoBase gaat de overeenkomst aan onder uitdrukkelijk voorbehoud van het recht tot plaatsing van een bepaalde reclame-uiting op ieder moment te weigeren, omdat de door de opdrachtgever ter plaatsing aangeboden uiting qua tekst, afbeelding en/of boodschap naar het oordeel van PromoBase hetzij (a) een gerede kans loopt in strijd te worden geacht met de openbare orde, de goede zeden, enig ter plaatse geldend overheidsbesluit, andere bij of krachtens de wet geldende bepalingen, de overeenkomst, enig recht van enige derde, en/of de NRC, hetzij (b) controversieel schokkend, confronterend, smakeloos, aanstootgevend of anderszins maatschappelijk ongepast is, dan wel een politieke, religieuze of levensbeschouwelijke strekking heeft.

9.2 Met het oog op de in het voorgaande lid bedoelde toetsing legt de opdrachtgever het ontwerp van een reclame-uiting zo spoedig mogelijk doch uiterlijk zes weken vóór de beoogde plaatsing aan PromoBase voor. PromoBase zal haar eventuele bezwaren binnen vijf werkdagen na ontvangst van het ontwerp aan de opdrachtgever kenbaar maken en zij zal de opdrachtgever binnen tien werkdagen na ontvangst van het ontwerp schriftelijk in kennis stellen van een eventuele beslissing van PromoBase om plaatsing van de desbetreffende reclame-uiting te weigeren. Een weigering als hiervoor bedoeld wordt door PromoBase gemotiveerd. Uitsluitend indien in rechte wordt uitgemaakt dat PromoBase in redelijkheid niet tot haar weigeringsbesluit heeft kunnen komen, zal er terzake van een toerekenbare tekortkoming van PromoBase sprake kunnen zijn.

9.3 In geval van een weigering als in de voorgaande leden van dit artikel bedoeld, kan de opdrachtgever de vrijvallende reclameruimte gebruiken voor plaatsing van diens niet door PromoBase geweigerde uitingen, mits deze tijdig (uiterlijk twee week vóór plaatsing van de desbetreffende uitingen) worden aangeleverd, bij gebreke waarvan het PromoBase vrij staat de vrijvallende reclameruimte door derden te doen gebruiken, al dan niet tegen vergoeding en zonder tot enige afdracht aan de opdrachtgever gehouden te zijn, een en ander onverminderd het recht van PromoBase op de in de overeenkomst genoemde prijs.

9.4 De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk het belang van PromoBase om door het publiek, adverteerders, reclamebureaus, werknemers dan wel beleggers niet geassocieerd te worden met (de verspreiding van) de in artikel 8 bedoelde reclame-uitingen.

9.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is de opdrachtgever volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vorm en inhoud van de door of vanwege hem aangeleverde of aangebrachte reclame.

9.6 De opdrachtgever staat er jegens PromoBase voor in dat een reclame-uiting, ook indien deze niet door PromoBase geweigerd mocht zijn, voldoet aan alle eisen welke redelijkerwijs zijn te stellen aan de betreffende vorm van reclame waaronder de eis dat de reclame niet uitnodigt tot vandalisme alsmede:

– niet in strijd is met de openbare orde, de goede zeden, enig ter plaatse geldend overheidsbesluit, de wet, de overeenkomst, enig recht van enige derde dan wel de NRC
– geen religieuze of politieke strekking heeft

9.7 Indien verwijdering van een reclame-uiting heeft plaatsgevonden op last van de rechter zijn alle, gerechtelijke en buitengerechtelijke, kosten die de verwijdering met zich brengt voor rekening van de opdrachtgever.

9.8 De opdrachtgever vrijwaart PromoBase voor alle aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, jegens PromoBase in verband met de inhoud, aard, vorm, uitvoering en onderhoud van de reclame-uiting, behoudens opzet of grove schuld van PromoBase.

Uitvoering

10.1 PromoBase zal de reclameruimte en/of reclamemiddelen beschikbaar stellen overeenkomstig de in de overeenkomst vermelde termijn van uitvoering. De opgegeven termijn is niet te beschouwen als een zogenaamde fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige uitvoering dient de opdrachtgever PromoBase binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen twee weken schriftelijk in gebreke te stellen.

10.2 In geval sprake is van een tekortkoming van PromoBase en opdrachtgever heeft PromoBase conform artikel 9.1 tijdig in gebreke gesteld, staat het (uitsluitend) ter keuze van PromoBase om de opdrachtgever dan wel compensatie aan te bieden in de vorm van reclameruimte dan wel in de vorm van schadevergoeding/restitutie.

10.3 De opdrachtgever dient tijdelijke of blijvende verwijdering of buitengebruikstelling van reclame in het belang van de concessiegever steeds te gedogen. Indien de concessiegever deel uitmaakt van een overheidsinstelling, wordt onder het belang van de concessiegever mede het belang van dat overheidslichaam begrepen.

10.4 In geval PromoBase reclamemiddelen ter beschikking stelt, geldt dat afwijkingen tussen de geleverde reclamemiddelen en het ontwerp nimmer grond kunnen vormen voor korting, opschorting, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding indien de afwijkingen van geringe betekenis zijn. PromoBase is nimmer aansprakelijk voor afwijkingen en/of fouten die in de goedgekeurde en/of gecorrigeerde ontwerpen door de opdrachtgever onopgemerkt zijn gebleven.

10.5 In geval de overeenkomst (mede) betreft de ter beschikking stelling van reclameruimte op/aan een of meer vervoermiddelen, is PromoBase ter zake van de uitvoering van die overeenkomst niet aansprakelijk voor beperkte afwijkingen ten aanzien van de periode waarin de reclameruimte daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld. Een afwijking wordt in ieder geval geacht beperkt te zijn zolang deze niet meer dan 10% bedraagt.

Aanlevering reclamemateriaal

11.1 Reclamemiddelen c.q. materiaal dat in verband met de gesloten overeenkomst door de opdrachtgever aan PromoBase wordt aangeleverd, dient te voldoen aan de technische specificaties en andere technische gegevens die zijn vermeld in de door PromoBase aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde documentatie dan wel in de door PromoBase aan de opdrachtgever gezonden orderbevestiging.

11.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en ordentelijke aanlevering van ruim voldoende reclamemateriaal dat geschikt is om voor het genoemde doel te worden gebruikt. Aanlevering dient te geschieden op het kantooradres van PromoBase of op een ander door PromoBase opgegeven adres. Indien de opdrachtgever niet voldoende of niet ordentelijk materiaal aanlevert, dan wel indien dit materiaal niet tijdig of op een onjuist adres ontvangen is, dan staat het PromoBase vrij hetzij de reclameuiting niet aan te brengen, hetzij deze naar bevinding van zaken op kosten van de opdrachtgever aan te passen, onverminderd de verschuldigdheid van de prijs door de opdrachtgever en zonder dat PromoBase aansprakelijk is voor enige hieruit voortvloeiende schade.

11.3 Indien aan het plaatsen van reclamemateriaal in spoedeisende gevallen dan wel aan het uitvoeren, respectievelijk aanbrengen van speciale montages en/of indelingen extra kosten zijn verbonden, zal PromoBase deze kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen. Het zelfde zal gelden indien reclamemateriaal dat de opdrachtgever reeds aan PromoBase heeft geleverd op verzoek van de opdrachtgever dient te worden gewijzigd, aangevuld en/of bedekt.

11.4 Indien het door de opdrachtgever aan PromoBase niet aan een of meerdere in het voorgaande lid van dit artikel genoemde technische voorschriften en/of specificaties voldoet, zal PromoBase bevrijd zijn van alle voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, onverminderd haar recht op de in de overeenkomst genoemde prijs.

11.5 PromoBase heeft de inspanningsverplichting het reclamemateriaal betreffende de buitenreclame regelmatig te (doen) controleren. Indien naar redelijk oordeel van PromoBase het reclamemateriaal betreffende de buitenreclame onherstelbaar beschadigd is, is PromoBase gerechtigd dit reclamemateriaal te verwijderen. PromoBase is nimmer aansprakelijk voor al dan niet gedeeltelijke beschadiging, onbruikbaarmaking of diefstal van het reclamemateriaal betreffende buitenreclame, noch komt aan de opdrachtgever op grond hiervan een recht tot annulering of beperking van zijn order of tot gehele of gedeeltelijke weigering van betaling toe. Kosten verbonden aan eventuele verwijdering, herstel en/of herplaatsing van beschadigd reclamemateriaal betreffende buitenreclame komen voor rekening van de opdrachtgever.

Locatie

12.1 PromoBase houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de opdrachtgever betreffende reclame-uitingen op bepaalde locaties. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt met betrekking tot locaties geen enkele garantie gegeven. Onder meer in geval van verandering van plaats of aantal der reclameruimten heeft PromoBase het recht de opgegeven aantallen reclame-uitingen in een of meerdere gemeenten en andere concessiegevers te wijzigen.

Betaling

13.1 PromoBase hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling dient uiterlijk 2 weken vóór de eerste plaatsingsdatum van de campagne te geschieden voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht door PromoBase. Hiervoor zal PromoBase uiterlijk 4 weken vóór de eerste plaatsingsdatum van de campagne haar factuur aan opdrachtgever versturen.

13.2 Mocht de genoemde termijn in artikel 12.1 niet haalbaar blijken te zijn omdat de datum van opdracht korter dan 4 weken vóór de eerste plaatsingsdatum van de campagne is, dan dient opdrachtgever de betalingstermijn van 14 dagen strikt te hanteren. Opdrachtgever zal zich inzetten om het volledige factuurbedrag alsnog vóór de eerste plaatsingsdatum te voldoen.

13.3 De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van tijdige betaling van alle factuurbedragen waaronder inbegrepen factuurbedragen uit hoofde van eerdere opdrachten. Indien opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling en behoudt PromoBase het recht om de overeenkomst te beëindigen of ontbinden. Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst laat het recht op schadevergoeding van PromoBase onverlet.

13.4 Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting en/of (enig beroep op) verrekening door de opdrachtgever en dient uitsluitend te geschieden op de wijze als op de factuur aangegeven.

13.5 Indien de opdrachtgever een handelsrelatie (B2B en overheid) betreft en een of meerdere betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is verplicht de (buitengerechtelijke) incassokosten conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten te vergoeden welke ten minste € 40,00 zullen bedragen. Vanaf het moment waarop de klant in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, onverminderd het recht van PromoBase om volledige schadevergoeding op basis van de wet te vorderen.

13.6 Indien de opdrachtgever een niet-handelsrelatie (consument) betreft en een of meerdere betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien de opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde betalingstermijn van 7 dagen het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente niet heeft voldaan, is de opdrachtgever is verplicht de (buitengerechtelijke) incassokosten conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten te vergoeden welke ten minste € 40,00 zullen bedragen. Vanaf het moment waarop de klant in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, onverminderd het recht van PromoBase om volledige schadevergoeding op basis van de wet te vorderen.

13.7 Indien de opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn voldoet, is PromoBase (behoudens de overige haar toekomende rechten) tevens gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft PromoBase het recht om de mogelijk daardoor ter zake gemaakte kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

14.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte materiële en immateriële schade toegebracht aan PromoBase of aan derden, voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van PromoBase.

14.2 PromoBase is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die de opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het door PromoBase, om welke reden dan ook, niet (geheel) uitvoeren van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van PromoBase.

14.3 PromoBase en de concessiegever zijn niet aansprakelijk voor schade door beschadiging, verlies of verwijdering en/of buitengebruikstelling van reclamemiddelen en/of reclameruimte en evenmin voor schade door het aanbrengen of afnemen daarvan, tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van PromoBase. De opdrachtgever vrijwaart PromoBase en de concessiegever voor vorderingen van derden deswege.

14.4 De opdrachtgever garandeert dat met de door of vanwege de opdrachtgever aangeleverde en/of aangebrachte reclamemiddelen welke verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, geen inbreuk wordt gemaakt op auteurs-, merk- en/of enige andere rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart PromoBase, zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken die derden in verband met inbreuken op intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten en daarmee verband houdende rechten, rechten met betrekking tot onrechtmatig handelen en/of enig ander recht, geldend kunnen maken.

14.5 De opdrachtgever vrijwaart PromoBase en/of haar concessiegevers overigens voor alle aanspraken van derden jegens PromoBase en/of de concessiegevers wegens schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en voor alle daarmee verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van PromoBase.

14.6 In geen geval zal PromoBase tot enige schadevergoeding gehouden zijn, die verband houdt met de uitvoering van enige overeenkomst, die het door de opdrachtgever aan PromoBase verschuldigde bedrag van de betreffende overeenkomst overtreft. De opdrachtgever vrijwaart PromoBase in ieder geval voor elke aanspraak, al dan niet van derden, welke meer bedraagt dan het bedrag bedoeld in het voorgaande lid inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en eventuele verschuldigde rente.

Overmacht

15.1 Onder overmacht in de zin van de algemene voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen, doordat zij niet te wijten zijn aan diens schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komen.

15.2 PromoBase is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

15.3 Indien PromoBase door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere (maar niet beperkt tot) brand, diefstal, onlusten, aanhoudende slechte weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, uitval van vervoersmiddelen, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering door energiebedrijven, (werk)stakingen en/of acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege, niet of niet tijdig in staat is een of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft PromoBase het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren ofwel, indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.4 De opdrachtgever is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van een overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding van PromoBase te vorderen.

Beëindiging/ontbinding

16.1 PromoBase is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn, haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst door schriftelijke mededeling terstond te beëindigen (door opzegging of ontbinding), indien de opdrachtgever in strijd handelt met enige, uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

16.2 De opdrachtgever wordt onder andere geacht in strijd met zijn verplichtingen uit de overeenkomst te handelen indien de opdrachtgever surseance van betaling, faillissement of toepassing van de WSNP aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd, de opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, de opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

16.3 Bij tussentijdse ontbinding van de overeenkomst blijft de opdrachtgever de volledig overeengekomen prestatie verschuldigd.

16.4 Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst laat het recht op schadevergoeding van PromoBase onverlet.

16.5 Bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst gaan door of vanwege de opdrachtgever aangeleverde en/of aangebrachte reclamemiddelen niet in eigendom over op PromoBase.

Toepasselijk recht en competentie

17.1 O p de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen verband houdende met de gesloten en/of te sluiten overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Slotbepalingen

18.1 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij nadere schriftelijke overeenkomst.

18.2 Partijen zijn niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. Partijen zullen een dergelijke toestemming niet zonder genoegzame reden weigeren.

18.3 Mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden PromoBase slechts voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

18.4 Indien een of meer van de bepalingen van de overeenkomst of de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen, c.q. het resterende gedeelte daarvan, niet aan. Partijen zullen in dit geval jegens elkaar gehouden zijn de ongeldige bepalingen in onderling overleg te vervangen door nieuwe bepalingen waarvan de strekking zoveel mogelijk dient overeen te komen met hetgeen de partijen oorspronkelijk bij het stuk van de overeenkomst hebben beoogd.

18.5 Al hetgeen vermeld of geplaatst in de documentatie, waaronder brochures en leaflets, is onder voorbehoud van druk en/of zetfouten. PromoBase behoudt zich het recht voor om op basis hiervan andere tarifering te hanteren. Er kunnen daarmee dan ook geen rechten ontleend worden aan hetgeen gesteld in de documentatie.

Buitenreclame met maximaal bereik!

PromoBase verzorgt uw buitenreclame met driehoeksborden en sandwichborden door heel Nederland.